1
Gandharvahasthadi Avenakkenna Thailam, 200ml MHD 11.21